წესები და პირობები

 

შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს „სილქ გასტრონომი“-ს (ს/კ 418473547) (შემდგომში „კომპანია“) გაყიდვების სტანდარტულ პირობებს.

ამ ვებ.გვერდიდან საქონლის შესყიდვით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ყველა ჩამოთვლილ წესსა და პირობას. სტანდარტული პირობები შესაძლოა შეიცვალოს პერიოდულად, ამიტომ, გთხოვთ, შესყიდვის განხორციელებამდე, ყურადღებით გაეცნოთ პირობებს.

 

შესყიდვები

თუ გსურთ შეიძინოთ ვებ.გვერდზე განთავსებული ნებისმიერი პროდუქტი, შეიძლება მოგთხოვოთ თქვენი შესყიდვის განსახორციელებლად შესაბამისი ინფორმაცია, მათ შორის, საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის ნომერი, თქვენი ბარათის ვადის გასვლის თარიღი, CVV კოდი,  თქვენი ბილინგის მისამართი და პროდუქციის მოსაწოდებლად სხვა საჭირო ინფორმაცია.

თქვენ ადასტურებთ, რომ : ა. გაქვთ სამართლებრივი უფლება გამოიყენოთ ნებისმიერი ბარათი(ებ)ი ან გადახდის სხვა მეთოდი(ებ)ი ნებისმიერ შეძენასთან დაკავშირებით; და ბ.  რომ ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მოგვაწვდით არის სწორი და სრულყოფილი.

თქვენ შეგიძლიათ შეკვეთის ღირებულება გადაიხადოთ მხოლოდ ქართული Visa ან Mastercard ბარათებით.

შესყიდვის განხორციელებისას თქვენ გვაძლევთ უფლებას მითითებული ანგარიშიდან/ბარათიდან შესაბამისი თანხის ჩამოჭრაზე. იმ შემთხვევაში თუკი ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ვერ განხორციელდება გადახდა, შეკვეთა არ გამოგეგზავნებათ. ასეთ შემთხვევაში, პასუხისმგებლობას არ ვიღებთ თქვენი შეკვეთის მიწოდების შეყოვნებით გამოწვეულ ზარალზე.

შესაძლოა  დაგვჭირდეს მესამე პირების მომსახურების გამოყენება, რათა ხელი შევუწყოთ გადახდისა და შესყიდვის პროცესს. თქვენ მიერ ინფორმაციის მოწოდებისას, თანხმობას აცხადებთ, რომ აღნიშნული ინფორმაცია გადავცეთ მესამე პირებს მხოლოდ თქვენი შეკვეთის  განხორციელების მიზნებისთვის, რაც არ წარმოადგენს კონფიდენციალობის დარღვევას.

კომპანია სრულად დააბრუნებს თქვენ მიერ გადახდილ პროდუქციის ღირებულებასა და მიტანის სერვისის საფასურს იმ შემთხვევაში, თუ შეკვეთილი პროდუქცია კომპანიას მარაგში არ ექნება.

კომპანია საქონელს დაიბრუნებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ის თქვენთვის მოწოდების მომენტში იყო ვადაგასული, ან გაფუჭებული. ვადაგასული ან გაფუჭებული პროდუქციის მიღების თაობაზე უნდა შეგვატყობინოთ საქონლის მიღებიდან 12 საათის ვადაში.

ნებისმიერი მიზეზით, თქვენთვის პროდუქციის საფასურის დაბრუნებისას, თანხას დავაბრუნებთ იმ ანგარიშზე, საიდანაც განახორციელეთ შესყიდვა.

 

მიწოდება

მიწოდების ზონაა თბილისი, მცხეთა, ტაბახმელა, წყნეთი კოჯორი, წავკისი, საგურამო.

ჩვეულებრივ, თქვენ შეკვეთას მოგაწვდით იმავე დღეს, თუ შეკვეთას გააკეთებთ 17:00 საათამდე, ხოლო თუ კი პროდუქციას უკვეთავთ 17:00 საათის შემდეგ, პროდუქციას მოგაწვდით მეორე დღეს. კომპანია და მყიდველი შესაძლოა შეთანხმდნენ მიწოდების სხვა ვადაზე.

მომხმარებლის მიერ შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში, თქვენ დაგიბრუნდებათ პროდუქციის ღირებულება და მიტანის ხარჯები თუ გაუქმების თაობაზე განაცხადებთ  კურიერის მიერ ადრესატის მისამართზე გასვლამდე, ხოლო თუ შემდგომ- დაგიბრუნდებათ მხოლოდ პროდუქციის ღირებულება. 

თუკი შეუძლებელია შეკვეთილი პროდუქციის, ან მისი ნაწილის მიწოდება, აგინაზღაურდებათ იმ საქონლის ღირებულება, რომლის მოწოდებაც შეუძლებელი გახდა. თუ სრულად შეუძლებელია პროდუქციის მიწოდება, აგინაზღაურდებათ მიტანის სერვისი საფასურიც.

 

კონფიდენციალობა

თქვენ მიერ შესყიდვისას მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს კონფიდენციალურ ინფორმაციას. კომპანიას არ აქვს უფლება ეს ინფორმაცია თავად გამოიყენოს, ან გადასცეს მესამე პირებს, თუ ეს არ ემსახურება თქვენ მიერ შესყიდვის განხორციელების პროცესის უზრუნველყოფას.

თქვენ მიერ ვებგვერდზე მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას კომპანიის რეკლამის მიზნებისთვის, უნფრო კონკრეტულად, თქვენ შესაძლოა გამოგეგზავნოთ ინფორმაცია ან სიახლეები თქვენ მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე. ზემოაღნიშნული არ წარმოადგენს კონფიდენციალობის ან სტანდარტული პირობების რაიმე სხვა პირობის დარღვევას. 
ყოველთვის შეგიძლიათ უარი განაცხადოთ კომპანიისგან შეტყობინების მიღების თაობაზე.

 

ვებ.გვერდის გამოყენების წესი

ვებ.გვერდზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაცია, კონტენტი, ფოტოსურათი და აშ. წარმოადგენს კომპანიის საკუთრებას. თქვენ არ გაქვთ უფლება გადმოტვირთოთ, ან/და სხვა სახით გამოიყენოთ ეს ინფორმაცია.

ვებ.გვერდზე შესყიდვის განხორციელებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ სრულწლოვანი და ხართ სრულიად ქმედუნარიანი. ამასთან დაკავშირებით, მომავალში კომპანიისადმი წარდგენილი პრეტენზია არ მიიღება.

 

პრეტენზიები/საჩივრები

მიწოდებულ პროდუქციასთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის პრეტენზია/საჩივარი მიიღება მხოლოდ პროდუქციის მიწოდებიდან  6 საათის ვადაში.

 

მომწესრიგებელი სამართალი

თქვენთან დადებული ხელშეკრულება, მასთან დაკავშირებული დავები მოწესრიგებული და განხილული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

დასტურის გაცხადება

ჩვენ მიერ მოწოდებული სერვისის ან სხვა სერვისების გამოყენებით, თქვენ აცნობიერებთ, რომ წაიკითხეთ ეს პირობები და ეთანხმებით ამ პირობებით ხელშეკრულების დადებას.

 

მომხმარებელთან კონტაქტი

თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ  10:00 საათიდან 19:00 საათამდე ორშაბათიდან - კვირის ჩათვლით   შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: 032 219 30 10, 596 888899  ან ელექტრონულ ფოსტაზე:    info@gastronome.ge.

კომპანიის მისამართი:   ჭავჭავაძის გამზ. 49დ, თბილისი, საქართველო.